Dobrý deň,dňa 26. 04. 2021 vláda SR uznesením č. 215/2021 predĺžila núdzový stav o ďalších 30 dní, t.j. od 29. 04. 2021 do 28. 05. 2021 (podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – novelizácia ústavným zákonom č. 414/2020 Z. z. z 28. 12. 2020 – účinný od 29. 12. 2020). V Zbierke zákonov SR uverejnené pod č. 160/2021 Z. z. a je účinné od 29. 04. 2021 (prikladám v prílohe tohto e-mailu).Na základe vyššie uvedeného príkazy vydané subjektom HM zostávajú v platnosti podľa nariadenia vlády SR č. 269/2020 Z. z. vo väzbe na nariadenie vlády SR č. 291/2020 Z. z., nariadenie vlády SR č. 428/2020 Z. z., nariadenie vlády SR č. 2/2021 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 121/2021 Z. z.Z tohto dôvodu je v programe EPSIS aj naďalej možné riešiť oslobodzovanie od MS/AS alebo od pracovnej povinnosti, ak subjekt HM nestihol vykonať spracovanie a zaslanie menných zoznamov oslobodených od MS/AS alebo oslobodených od pracovnej povinnosti.Na túto správu neodpovedajte, nakoľko bola zaslaná koordinátorom HM automaticky z programu EPSIS na všetkých používateľov programu EPSIS.S pozdravomIng. Jana Staračkováhlavný štátny radca