Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:- detí do 3 rokov veku, – osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,- osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre, – osôb so závažnými poruchami autistického spektra,- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,- deti v interiéri materskej školy a jaslí,- osoby pri výkone športu,- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.