Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:- detí do 3 rokov veku,- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,- žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,- poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,- deti v interiéri materskej školy a jaslí,- osoby pri výkone športu,- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,- detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,- účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,- zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.