Link: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4548:34-vyhlaka-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-ktorou-sa-nariauju-opatrenia-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-k-obmedzeniam-prevadzok-a-hromadnych-podujati&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153