V súlade s § 59b zákona č. 355/2007 Z. z si Vám dovoľujeme oznámiť, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli publikované:11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia kpovinnosti prekrytia horných dýchacích ciest12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia kobmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia kukaranténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskejrepubliky14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia kpovinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľovsociálnych služieb15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia krežimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania„Spoločná zodpovednosť"Uvedené vyhlášky nájdete v nasledovnom linku:http://www.minv.sk/?2020-2Link na dokument:http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdfPodľa § 59b ods 6 zákona č. 355/2007 Z. z. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálny úrad verejného zdravotníctvazabezpečia, aby ich vyhláška podľa odseku 1 bola uverejnená aj iným vhodným spôsobom, najmä na úradných tabuliach okresných úradov a obcí nadotknutom území; toto uverejnenie nemá vplyv na platnosť a účinnosť vyhlášky.Na základe § 59b ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste uvedené vyhlášky zverejnili na svojich úradnýchtabuliach.Ďakujems pozdravomJUDr. Roman Soskavedúci odboru legislatívy a právaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky